• Lord Venkateshwara Swamy

    Code : TJSC-04

  • Goddess Lakshmi Idol

    Code : TJSC-02

  • Goddess Durga Idol

    Code : TJSC-01

Page 1 of 1